wiano.eu
YouTubeFacebook

Regulamin

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa część regulaminu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Nowy regulamin obowiązuje od 25.12.2014:  

 

Regulamin Sklepu Internetowego „Wiano.eu”

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.wiano.eu, prowadzony jest przez „Firmę Skrobisz”, z siedzibą Zielonki-Wieś, ul. Osiedlowa 4, 05-082 Stare Babice, wpisaną przez Wójta Gminy Stare Babice do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5690, NIP: 522-131-92-63. Dane teleadresowe: e-mail sklep@wiano.eu, tel. 691-711-233.

II.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy wiano.eu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach, oferowanych przez sklep internetowy wiano.eu są zamieszczone na stronie www.wiano.eu.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy kupującym a „Firmą Skrobisz” – sprzedającym.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową wiano.eu

4. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową na podany przez kupującego adres mailowy

5. Jeżeli kupujący w ciągu 5 dni nie uiści zapłaty za zamówiony towar, rezerwacja zostanie anulowana.

6. Sprzedający zobowiązuje się wysłać kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych (po otrzymaniu przelewu na konto bankowe lub płatności on-line: paypal lub payU, także w przypadku przesyłki pobraniowej), ale w przypadku gotowych towarów składowanych w magazynie, jednakże w przypadku zakupów realizowanych na zamówienie u twórców lub producentów - w terminie możliwym do wykonania, nie później niż 30 dni od daty złożenia zamówienia. Termin wysyłki jest uzależniony od możliwości produkcyjnych lub ręcznego wykonania zamówionych produktów.

7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sprzedającego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia kupującego, sprzedający zawiadomi o tym fakcie kupującego nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez kupującego.

8. Sprzedający dostarcza przesyłkę do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na życzenie kupującego zamówiony towar sprzedający wysyła paczką pobraniową za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9. Ceny oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego, podane są w złotych polskich zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez kupującego.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez kupującego.

Szczegółowe Informacje na temat kosztów dostawy kupujący znajdzie w zakładce http://wiano.eu/dostawa.

Na życzenie kupującego przesyłamy fakturę VAT.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


11. Zakupione produkty sprzedający wysyła także za granicę. Aby otrzymać koszty wysyłki należy skontaktować się ze sklepem internetowym Wiano.eu: e-mail sklep@wiano.eu

III. Formy płatności

Na dzień dzisiejszy można zapłacić za towar na trzy sposoby:
- Dokonać wpłaty w złotych na konto bankowe: 83 1140 2017 0000 4602 1049 1159
- Kupujący spoza terytorium Polski wpłacają w swojej walucie na konto: PL 83 1140 2017 0000 4602 1049 1159
- Dokonać wpłaty na konto za pośrednictwem płatności online: paypal.pl lub payU.pl, lub też uiszczając zapłatę przy odbiorze paczki pobraniowej.

IV. Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez sprzedającego.

2. Kupujący może składać sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@wiano.eu, lub w formie pisemnej na adres siedziby sprzedającego.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

2. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego, kupujący powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do sprzedającego i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść kupującego – sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Kupujący może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Jednocześnie kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

4. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący zwraca przedmiot zamówienia wysyłając na adres siedziby sprzedającego.

5. Sprzedający zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków wpłaconych przez kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty

VI. Postanowienia ogólne

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy prawa polskiego.

2.Wszystkie sprawy sporne strony będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.\


Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Zakładając konto w sklepie wiano.eu oraz składając zamówienie, użytkownik równocześnie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez „Firmę Skrobisz” w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).

W przypadku podawanych danych osobowych - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez „Firmę Skrobisz”, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Sklep wiano.eu wykorzystuje pliki cookies.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014


Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wiano.eu.

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

*****************************************************************************************

 

 

 

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

 

Regulamin Sklepu Internetowego „Wiano.eu”
                           

                                                I.

                                    Informacje ogólne


Sklep internetowy, działający pod adresem www.wiano.eu, prowadzony jest przez „Firmę Skrobisz”, z siedzibą Zielonki-Wieś, ul. Osiedlowa 4, 05-082 Stare Babice, wpisaną przez Wójta Gminy Stare Babice do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5690. Dane teleadresowe: e-mail sklep@wiano.eu, tel. 0-691-711-233.

 

                                               II.

                              Przyjmowanie i realizacja zamówień  

 1. Sklep internetowy wiano.eu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach, oferowanych przez sklep internetowy wiano.eu są zamieszczone na stronie www.wiano.eu. 
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy kupującym a „Firmą Skrobisz” – sprzedającym.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową wiano.eu
 4. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową na podany przez klienta adres mailowy lub telefonicznie na podany przez klienta numer telefonu.
 5. Jeżeli kupujący w ciągu 5 dni nie uiści zapłaty za zamówiony towar, rezerwacja zostanie anulowana.
 6. Sprzedający zobowiązuje się wysłać kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadku poduszek ozdobnych folkowych, podkładek ozdobnych folkowych, bieżniki folkowe oraz kubki folkowe w ciągu 10 od daty otrzymania przelewu na konto bankowe lub konto płatności on-line: paypal lub payU za zakupiony towar.
 7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sprzedającego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia klienta, sprzedający zawiadomi o tym fakcie klienta nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez klienta.  
 8. Sprzedający dostarcza przesyłkę do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na życzenie klienta zamówiony towar sprzedawca wysyła paczką pobraniową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 9. Ceny oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Na życzenie klienta przesyłamy fakturę VAT.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Do wartości zamówienia należy doliczać koszty przesyłki. Informacje na ten temat klient znajdzie  w zakładce http://wiano.eu/dostawa
 12. Zakupione produkty sprzedający wysyła także za granicę. Aby otrzymać koszty wysyłki należy skontaktować się ze sklepem internetowym Wiano.eu: e-mail sklep@wiano.eu

III.

                                    Formy płatności

Na dzień dzisiejszy można zapłacić za towar na trzy sposoby:

Dokonać wpłaty w złotych na konto bankowe: 83 1140 2017 0000 4602 1049 1159

Kupujący spoza terytorium Polski wpłacają w swojej walucie na konto: PL 83 1140 2017 0000 4602 1049 1159 

Dokonać wpłaty na konto za pośrednictwem płatności online: paypal.pl  lub payU.pl,

lub też uiszczając zapłatę przy odbiorze paczki pobraniowej.

 

                                                IV.

                                    Reklamacje 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego.
 2. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego sklep@wiano.eu.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 4. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeżeli będzie to niemożliwe, sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru.

 

V.

                        Prawo odstąpienia od umowy

1.      Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, być uszkodzony, czy niekompletny.

 1. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 2 dni roboczych.

 

VI.

                                    Postanowienia ogólne

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy prawa polskiego.

 

2.  Wszystkie sprawy sporne strony będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.      Zakładając konto w sklepie wiano.eu  oraz składając zamówienie, użytkownik równocześnie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez „Firmę Skrobisz” w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). W przypadku podawanych danych osobowych - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez „Firmę Skrobisz”, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Sklep wiano.eu wykorzystuje pliki cookies.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2013 r.

Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzdajacego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wiano.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝
do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl